Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU PRZEZ KLIENTA

Neptun Apartments z siedzibą w Gdańsku, będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem – zwany w niniejszym regulaminem.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Neptun Apartments

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Neptun Apartments, AIRbnb lub Booking.com, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

 • Pobyt w apartamencie rozpoczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela o ustalonej przez Strony godzinie w biurze Neptun Apartments, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny czystość apartamentu oraz w ciągu jednej godziny od zameldowania powiadomić biuro o ewentualnych usterkach lub brakach. Brak kontaktu z obsługą biura w powyższym czasie oznacza akceptację stanu technicznego, czystości oraz wyposażenia apartamentu. Biuro czynne jest w godzinach 9.00 – 17.00 w Gdańsku, ul. Wypoczynkowa 34a/35.
 • Zakwaterowanie i wykwaterowanie poza godzinami otwarcia biura objęte są dodatkową opłatą w wysokości PLN 100 (przyjazd 18:00-20:00 ). Zakwaterowanie nie później niż o godzinie 20:00.
 • Klient zobowiązany jest do powiadomienia Neptun Apartments o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu.
 • Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Neptun Apartments ma prawo pobrać od Klienta kaucję w czasie dokonywania odbioru Apartamentu przez Klienta. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania kluczy do Apartamentu pod warunkiem zwrotu apartamentu i jego wyposażenia w stanie nienaruszonym. W przypadku zniszczeń w lokalu przekraczających wartość kaucji, Klient zobowiązuje się pokryć wynikające z tego tytułu koszty.
 • Zakończenie pobytu następuje od godziny 9.00 do godziny 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. W godzinach 9.00 - 11.00 Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Neptun Apartments chyba, że ustalono inaczej.
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców budynku. Naruszenie niniejszego punktu skutkuje obciążeniem Klienta kwotą 200 zł.
 • Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 • Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nieprzestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości PLN 400, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
 • W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych. Za złamanie tego zakazu Klient zostanie obciążony karą w wysokości PLN 1000.
 • Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 • Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w katalogu, na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym.
 • Za zagubienie kluczy do apartamentu Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości PLN 200.
 • Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z biurem rezerwacji Neptun Apartments). – 40,00 za pobyt pupila.
 • W przypadku agresywnego lub chuligańskiego zachowania Klienta lub osób mu towarzyszących bądź rażącego naruszenia zasad regulaminu Neptun Apartments ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
 • Zarówno Neptun Apartments jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
 • Zarówno Neptun Apartments jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie, z przyczyn nieleżących po stronie Neptun Apartments lub właściciela, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi w budynku, w którym znajduje się Apartament oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.
 • W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i życzenia pod numer telefonu +48 574178777 +48 574378777 w godzinach 9:00 – 19:00.
 • W sytuacji jakichkolwiek zniszczeń lub braków w wyposażeniu apartamentu po zakończonym pobycie Klienta, Neptun Apartments ma prawo pobrać  opłatę zgodną z cennikiem wyposażenia stanowiącego integralną część regulaminu. Klient oświadcza , iż zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.
 • Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Neptun Apartments w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także do celów marketingowych i statystycznych. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych – stosownie do art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.